CPU&GPU性能天梯图

CPU&GPU天梯图可以让大家直观的了解到自己电脑的CPU(决定电脑运算速度),GPU(主要是游戏性能)性能强弱,在购买电脑时也可以用来参考,防止被奸商坑买到高价低配的电脑。从上到下性能依次减弱。天梯图会在有新硬件性能解禁时跟新。

CPU天梯图

(可放大图看)

GPU天梯图  

 

 

1

微信扫一扫

微信扫一扫

微信扫一扫,分享到朋友圈

CPU&GPU性能天梯图
返回顶部